Organizata

I themeluar në verën e vitit 2011, ky grup u krijua në bashkëpunim me rezidentë vendas dhe ndërkombëtarë në qytetin e Beratit. Marius drejton Interlink me mbështetjen e dy vullnetarëve të Korpusit të Paqes. Vullnetarë DeVaughn W. & John F. dhe një këshill anëtarësh të tjerë lokalë Elena, Eva, Luciano, Alteo etj..

Established during Summer 2011, this group was created in cooperation with domestic and international residents of Berat, Albania. Marius directs the Interlink with support from two Peace Corps volunteers, DeVaughn W. & John F.  The Interlink is also comprised of local council members, Elena, Eva, Luciano, Alteo etc…

Qëllim = Purpose

Organizata Interlink përpiqet: të rrisë kapacitetet njerëzore në komunitet përmes edukimit ndërkulturor dhe rritjen e ndërgjegjësimit, forcimin e lidhjeve të njerëzve brenda shoqërisë, rritjen diversitetin kulturor dhe shkëmbimeve arsimore me vendet e tjera, nxitjen e risive dhe sukseseve në fusha të ndryshme (të tilla si shkencë, teknologji, politika, feja, lokale / ndërkombëtare shoqëritë, etj), njohjen e standardeve të Bashkimit Evropian si rrjedhojë e dëshirës së Shqipërisë për të qenë e integruar në të ardhmen e afërt, dhe zhvillimin e alternativave moderne arsimore.

The Interlink Organization strives to; Enhance human capacities in the community through intercultural education & awareness raising, Strengthen the links of people within society, Increase the cultural diversity & educational exchanges with other countries, Promote innovations and successes in various fields (such as science, technology, politics, religion, local/international societies, etc), Recognize standards of the European Union due to Albania’s desired integrated in the near future, and Develop new age educational alternatives.